Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğünün Görevleri

 

 

1-) Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek,

2-) Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmek,

3-) Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yayımlamak,

4-) Mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimini planlamak ve uygulanmasını takip etmek,

5-) Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek,

6-) Yerel yönetimler ve bağlı birliklerde belirli periyotlarda gönderilen iş ve işlemleri takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

7-) Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında “Otoparklara, Kaçak, Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapılara Karşı Tedbirlere İlişkin Yapılan İşlemler”i Bakanlığımıza bildirmek.

8-) Her ayın 5’ne kadar “ Ödenek Tahsisi ve Suriyeli Misafirler İçin Yapılan Harcamaları İlişkin Formları” Bakanlığımıza bildirmek.

9-) Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında İlimiz genelinde bulunan “Kadın Konuk Evleri”ne ilişkin bilgileri Bakanlığımıza bildirmek.

10-) Yerel Yönetimler bünyesinde çalışan Taşeron Kadrolarına ait bilgileri 3 ayda bir, İşçi-Memur kadro durumlarını da 6 ayda bir bakanlığımıza bildirmek.

11-) Bakanlığımız tarafından verilen diğer görevleri yapmak.