Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Çevre İzni Kapsam Dışı Başvuru İşlemleri

     İl Müdürlüğümüze Yapılan Müracaatların

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (Deşarj, Emisyon, Tehlikeli Atık) Kapsamında Değerlendirilmesinde İstenilen Belgeler

 

Sıra

Belge Adı

Açıklama

1

Başvuru Dilekçesi

Dilekçe Örneği internet sitesinde verilmiştir.

2

Yapı Kullanım İzni

-

3

Tesise Ait Koordinat Bilgileri

-

4

Taahhütname

Taahhütname Örneği internet sitesinde verilmiştir.

5

Vergi Levhası

-

6

Ticaret Sicil Kaydı

-

7

Mülkiyete İlişkin Belge

-

8

İmza Sirküleri

-

9

Vekaletname

Vekil var ise

10

Proje Özeti

İş akım şeması,

 Kullanılan hammadde ve/veya  doğal kaynak kullanımı,

 makine ekipman listesi,

 prosesten kaynaklanan atıklar ve bertaraf yöntemleri hakkında bilgi,

proses amaçlı kullanılan yakıt türü, miktarı ve kazan ısıl gücü  vs. lerin belirtildiği yapılan faaliyetin ayrıntılı anlatımı

11

Vaziyet Planı

ÇED İzin Alanı ve içerisindeki üniteleri gösterir ölçekli

vaziyet planı (koordinatlar belirtilecek)

12

Kapasite Raporu

Faaliyete başlanılmış projeler için güncel tarihli kapasite raporları

  13

Ruhsat

Madencilik Faaliyetleri

14

Nakliye Güzergahı

Madencilik Faaliyetleri için

15

Orman Meşcere/Kadastro

Madencilik Faaliyetleri için

16

OSB Tahsis Belgesi

OSB de yer alan

Faaliyetler için

17

1/25000 Ölçekli Halihazır Harita üzerinde faaliyet yerinin işaretlenmesi

Belediye meskun saha sınırı dışında kalan projeler için hazırlanacaktır. Saha sınırı içinde ise ilgili Belediyenin görüşü alınacaktır.

18

07/02/1993 Öncesi Muafiyet

Yetkili mercilerden alınmış işletmenin faaliyete başladığını gösterir belge (izin, ruhsat, kamulaştırma kararı, mevzi imar planı, kapasite raporu vs.)

19

İlgili Kurum/Kuruluş Görüşleri

Proje/faaliyet sahası duyarlı yörelerde kalıyor ise ilgili kurum / kuruluş görüşleri

20

Diğer

Projeye özel bilgi ve belgeler

(Örneğin devir söz konusu ise devir sözleşmesi vb)

 

 DİLEKÇE ÖRNEĞİ                   İNDİR

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ        İNDİR