Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

 

 

 

PROJE VE YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

 

 

Proje Çalışmaları:

 

Bakanlığımıza ait tip projelerin arsaya aplikasyonu, vaziyet planı düzenlemesi, gerekli detayların çizilmesi, çevre düzenlemesi projelerinin hazırlanması; kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda rölöve çıkarılması ve projeye aktarılması, yeni kamu yapılarına ilişkin projelerin ve zemin etütlerinin incelenerek onaylanması çalışmaları sürdürülmektedir.

 

 Yapım İşleri Çalışmaları:

 

Talimatı verilen ihalelerin, 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamaktır.

            Bu işler Bakanlığımız yatırım programı ve kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda bina türü yeni yapıların, güçlendirme işlerinin, proje teminlerinin ve onarım işlerinin başlangıçlarından bitim aşamalarına kadar kamu ihale mevzuatı doğrultusunda tüm teknik hizmetlerin yerine getirilmesi (ödenek teminine esas keşif hazırlanması, yaklaşık maliyet hazırlanması, mahal listesi hazırlanması, ihale dosyası hazırlanması, ihale komisyonlarına eleman görevlendirilmesi, yapı denetim görevlisi görevlendirilmesi, geçici ve kesin kabul komisyonlarına eleman görevlendirilmesi) çalışmalarını kapsamaktadır. Ayrıca kamu binalarının ve yardımcı yapılarının incelenerek teknik rapor hazırlanması, özel kuruluşlara uygunluk görüşü verilmesi, binaların kıymet takdirlerinin yapılması ve yapı yaklaşık maliyetlerinin belirlenmesi şube müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Şube Müdürlüğümüzün Diğer Çalışmaları:

 

Devlet eliyle iskân çalışmaları kapsamında, yerleri kamulaştırılan ailelerin, göçmenlerin ve göçebelerin iskânlarının sağlanması ile ilgili her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, serbest göçmenlere ilişkin iş ve işlemleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak yürütmek, iskân mevzuatı ile öngörülen diğer hizmetleri yürütmek,

Fizikî yerleşim çalışmaları kapsamında, köy nakli, köy toplulaştırması, köy gelişme alanı ve afet nedeniyle parçalanmış köylerin birleştirilmesi uygulamalarına ilişkin her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

5543 Sayılı İskân Kanunu uyarınca kullanılacak olan yerleşim yerlerinin, arsaların, arazilerin ve konutların tahsisi, kamulaştırılması ve satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, borçlandırma, kredilendirme iş ve işlemleri ile bunlara ilişkin geri ödemelerin takibini yapmak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak iskân hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesine ilişkin plân ve projeler geliştirmek,

Yapı kooperatifleri ve üst birliklerinin genel kurul toplantılarına Bakanlık temsilcisi görevlendirmek,