Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİRA YARDIMI

 

 

 

 

 

Ø Riskli bina MALİKLERİNİN KİRA YARDIMI için gerekli evraklar ;

 

1-Başvuru dilekçesi(ıslak imzalı olarak),

2-Bağımsız bölümü gösterir tapu belgesi ve güncel tapu kaydı,

3-Arsa paylı tapular için, nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı olan son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturalarından birisi veya bağımsız bölümü gösterir bina emlak vergi beyannamesi ,

4-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5-Riskli bina tespit raporu inceleme formu,

6-Riskli yapının tahliye edildiğine dair yeni adresi gösterir İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak adrese dayalı yerleşim yeri belgesi(ikametgah),

7-Hak sahibine/vekiline ait Ziraat Bankası IBAN numarası,

8-Riskli Yapı Tespit Raporu(onaylı)

 

 ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurulabilir.

 

Ø Riskli binada KİRACI OLARAK ikamet EDENLERİNKİRA YARDIMI için gerekli evraklar;

 

1-Başvuru dilekçesi(ıslak imzalı),

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-Riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda ikamet ettiğine dair adres bilgileri ile uyumlu, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi üzerine kayıtlı son üç aya ait su, elektrik, telefon, doğalgaz faturalardan birisi veya riskli binada oturduğunu gösteren nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği(yerleşim yeri belgesi),

4-Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği (ikametgah),

5-Riskli yapı tespit raporu(onaylı)

6- Kiracı veya vekiline ait Ziraat Bankası IBAN numarası,

İle birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulabilir.

 

Ø KİRACI OLARAK İŞYERİ İŞLETENLERE KİRA YARDIMI için gerekli evraklar;

 

1-Başvuru dilekçesi(ıslak imzalı),

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi(firmaya temsile yetkili kişilerin),

3-İmza sirküleri (firmaya temsile yetkili kişilerin),

4-Riskli yapı tespit raporu(onaylı),

5-Gerçek veya tüzel kişiye ait Ziraat Bankası IBAN numarası,

6-Riskli yapı adres bilgileri ile uyumlu, firma sahibi üzerine kayıtlı son üç aya ait su, elektrik, telefon, doğalgaz faturalardan birisi veya son üç aya kadar bağlı olduğu oda sicil kaydı,

6-Kiracı veya sınırlı aynı hak sahibine ait vergi levhası veya kapatıldığına dair meslek odasından alınacak yazı,

7-İşyerinin tahliye edildiğine dair güncel vergi levhası,

 

 ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuracaktır.

 

 

 

 

 

 

Ø Riskli alan içerisinde konutu bulunan SINRILI AYNİ HAKSAHİPLERİNE KİRA YARDIMI için gerekli evraklar;

 

1-Başvuru dilekçesi(ıslak imzalı),

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-Riskli yapı tespit raporu(onaylı),

4-İntifa hakkını gösterir tapu belgesi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı,

5- Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği (ikametgah),

6- Sınırlı ayni Hak sahibine veya vekiline ait Ziraat Bankası IBAN numarası,

 

Ø    Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenecektir. Kira yardımının süresi azami 18 aydır. Kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılır. 2018 yılı kira yardımı miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

 

2014 YILI BİLECİK İLİ KİRA YARDIMI TUTARLARI

 

HAK SAHİPLİĞİ(KİRA BEDELİ-TL)

 

MALİK(AYLIK)

KİRACI/SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ (defaten)

BİLECİK İLİ

595

1190

 

Ø    Bağımsız bölümü hisseli olan malikler kira yardımından hisseleri oranında faydalanır.

 

 

 

 

 

KİRA YARDIMI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

 

Riskli Alanda Bulunan Yapılar İçin Kira Yardımı

 

Riskli Yapı İçin Kira Yardımı