Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Kooperatifçilik

 

1163. Sayılı Kooperatifler Kanununun 1. maddesinde Kooperatif şu şekilde tanımlamıştır. Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere denir.

Latince kökenli bir sözcük olan kooperatif; işbirliği yapmak ve ortaklaşa çalışmak anlamlarına da gelmektedir.

Kooperatifçiliğin yararları kısaca belirtecek olursak;

1. Kooperatifler, ortaklarının ellerindeki küçük birikimlerin en verimli şekilde değerlendirilmesine olanak hazırlar.

2. Kooperatifler, ortaklarının gelir düzeyini yükselterek, daha çağdaş ve düzenli bir yaşam için ortam hazırlayarak toplumsal dengeyi sağlar.

3. Kooperatifler, ortaklarını demokratik yönetim biçimi ile birlikte çalışmaya ve yaşamaya teşvik ederek sosyal barışı sağlar.

4. Kooperatifler, ortaklarının zaruri ihtiyaçlarını en uygun şekilde ve maliyet fiyatına sağlamalarını temin eder.

1969 yılında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu yürürlüğe girmeden önce kooperatifler Türk Ticaret Kanunu’nun bir bölümü olarak incelenmekteydi. Hukuk mevzuatı yönünden bir şirket gibi kabul edilmiş olsa da işlevleri yönünden sosyal bir kuruluştur.

10.05.1969 tarih ve 13195 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak özel yasasına bağlanmıştır. Ancak bu yasanın 98. maddesinde aksine açıklama olmayan hususlarda Anonim şirketlere ait hükümlerin uygulanacağı ve 99. maddesinde kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava sayılacağı belirtilmektedir.

13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.06.2010 tarihli ve 5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. Maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 1. maddesinde değişiklik yapılarak, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşlar için ilgili Bakanlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlendirilmiştir. Kooperatiflerle ilgili tüm işlemler Proje ve Yapım Şube Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.