Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şubesinin Görevleri
YAPI DENETİM VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBESİNİN GÖREVLERİ 
 
1) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan iş ve işlemleri yürütmek,
 
2) Yapı laboratuvarlarının ara denetimlerini yapmak, kısmi denetim ve kapsam genişletme incelemelerini yapmak, yapı malzemesi laboratuvarlarının belgelendirme, vize, onay , ara denetimleri ile diğer iş ve işlemleri yürütmek, Laboratuvarların belgelendirme incelemesini yapmak,
 
3) Yapı Denetim Sistemi üzerinde, yapı denetim kuruluşu, denetçiler, yapı denetim kuruluşu çalışanları, şantiye şefi adresi vb. bilgi değişikliklerinin güncelleme/kayıt işlemlerini yürütmek, şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin bilgilerini güncellemek,
 
4) Yapı Denetim Kuruluşu, Yapı Laboratuvarı ve Denetçi Belgelerinin vizelerinin yapılması işlemlerini yürütmek, Yapı denetim kuruluşlarına yapı denetim sisteminde kullanılmak üzere kontör yüklemek,
 
5) Yapı Denetim Kanunu kapsamında şikâyetlerin değerlendirilerek, sorumluları hakkında gereğinin yapılması ve/veya ilgilisinin bilgilendirilmesi işlemlerini yürütmek,
 
6) Yapı denetim kuruluşlarında çalışacak olan proje ve uygulama denetçisi, uygulama denetçisi, kontrol elemanı, yardımcı kontrol elemanlarının yapı denetim sistemine girişleri, işe başlatma işlemleri, istifa işlemleri, bilgi güncelleme işlemlerini yürütmek,
 
7) Proje ve uygulama denetçilerinin ve uygulama denetçilerinin denetçi belgelerinin vize işlemlerini yürütmek,
 
8) Yapı ustalarına geçici ustalık belgesi düzenlemek,
 
9) Yapı denetim kuruluşlarının şantiye ve büro denetimlerini yapmak,
 
10) Yapı denetim kuruluşları hakkında bildirilen şikâyet konularını incelemek,
 
11) Yapı denetim kuruluşlarının üstlenmiş oldukları işlerde yapı denetim mevzuatı açısından sorun tespit edilmesi halinde, İl Yapı Denetim Komisyonlarında konuların değerlendirilmesine ilişkin gerekli işlemleri yürütmek,
 
12) İnceleme raporlarının oluşturulması aşamasında gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,
 
13) Mevzuat uygulamalarında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüş bildirmek,
 
14) Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen müteahhitler hakkında belediyeye bildirimde bulunmak,
 
15) Denetçi belgesi vize işlemlerini gerçekleştirmek, denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının işe başlama ve işten ayrılış işlemlerini yürütmek,
 
16) Denetçi ve kontrol, yardımcı kontrol elemanlarının SGK kayıtlarını kontrol etmek, denetim faaliyeti durdurulan kontrol elemanı ve denetçi mimar, mühendisler hakkında suç duyurusunda bulunmak,
 
17) Yapı denetim hizmet sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında mevzuatta belirtilen işlemleri yürütmek,
 
18) Her türlü altyapı ve tesisat dâhil olmak üzere, yapı müteahhitliği alanında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin kayıtlarının tutulmasında gerekli iş ve işlemleri yapmak ve takibini sağlamak,
 
19) İnşaat ve tesisat müteahhitlerine “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası“ verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek  ayrıca inşaat ve tesisat müteahhitlerinin elektronik ortamda kayıtlarını tutmak, “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası” iptali ve iptalin kaldırılmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmak,
 
20) Yapı ustalarının eğitimi ve belgelendirilmesine ilişkin konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak,
 
21) Yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde Yıllık Denetim Programı             veya gelen şikâyetler doğrultusunda yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek, bu faaliyetleri eşzamanlı olarak Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi (YDMS) üzerinden veri tabanına işlemek,
 
22) Yapılan denetim faaliyetleri neticesinde uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edilen yapı malzemeleri ile ilgili olarak 4703 sayılı Kanun’da öngörülen yaptırım kararlarını uygulamak, sonuçları hakkında Bakanlığa bilgi vermek,
 
23) Üretici, dağıtıcı ve ilgili tüm tarafları yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirmek,
 
24) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşların ara      denetimlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
 
25) Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) kimlik kartı verilmiş personelin tam zamanlı olarak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmesini sağlamak,
 
26) Eğitici kuruluşları, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uzmanlarını, EKB’ler ile ilgili gerekli denetlemeyi, incelemeyi ve raporlamayı yaparak  gelen şikâyetleri incelemek, yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde değerlendirmek,
 
27) İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yapı malzemeleri laboratuvarlarının faaliyetlerini yürütmek, PGD ’ ye yönelik testleri yapmak, taze beton, karot ve demir çelik deneyleri yapmak ve raporlarını hazırlamak,
 
28) İl Müdürlüğü tarafından verilecek  diğer görevleri  yapmak.