Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğünün Görevleri

GÖREVLERİMİZ

 

1) Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna yapılacak başvuruları belirlemek ve başvurulara ilişkin eksik belgelerin tamamlanmasını sağlamak,

 

2)  Yapılan başvurulardan; dosya incelemesi veya yerinde inceleme sonucunda, uzman raporuyla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında değerlendirilmesine gerek olmadığı tespit edilen başvurulara yazılı olarak yanıt vermek, 

 

         •    Defterdarlık/İlçe Malmüdürlüklerince, satış/kiralama yapılacak alanlarda, herhangi bir doğal sit alanı ve/veya Tabiat Varlığı bulunmadı yönünde verilen görüşler: 97 adet,
         •    Diğer görüşler: 2 adet.
 

3)  Korunan alanlarda hazırlanan her tür ve ölçekte planlara ilişkin teklif dosyalarını 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda incelemek, plan teklif dosyası, varsa eksik bilgi ve belgeler ile düzeltmeleri tamamlatarak teknik inceleme raporu ile birlikte Bakanlığa sunmak, 

 

4)  Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde ilgili mevzuat ve varsa imar planı kararlarına uygun her türlü inşa faaliyeti, izin, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,  sondaj, ÇED sürecine ilişkin görüş ve bunun gibi taleplere yönelik iş ve işlemleri ilke kararları doğrultusunda sonuçlandırılmak üzere ilgili TVK Bölge Komisyonuna intikalini sağlamak, 

 

5)  Hazine, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde kalan taşınmazlara ilişkin 2863 sayılı yasanın, 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde tanımlanan satış, hibe, kiralama, tahsis, irtifak hakkı gibi işlemlere ilişkin başvuruları ve 15 inci ve 17 nci maddelerinde tanımlanan takas ve kamulaştırma ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin başvuruları, yapılan araştırma sonucu hazırlanan uzman raporu ile TVK Bölge Komisyonuna sunmak, 

 

6)  Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair Bakanlıkça gelen talimatlar doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek,

 ANIT AĞAÇLAR = 4 ayrı mevkide 10 adet Anıt Ağaç incelenmiştir.    

• Tescil Edilen : İnhisar İlçesi Çayköy köyünde bulunan 2 adet Dut ağacı,

 

7)  Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair iş ve işlemleri yürütmek, tespit ve tescil edilen alanlara ilişkin sınır ve koordinatlar ile tespit ve tescile esas olan gerekçelere dair bilgi ve belgeleri muhafaza etmek,

İlimizde yer alan doğal sit alanları ile tabiat varlıkları; 

 

A- İl Merkezinde ;

 

• 2 adet 1. Derece Doğal Sit Alanı (İstiklal ve Cumhuriyet Mahalleleri),

• 4 adet 3. Derece Doğal Sit Alanı (İstiklal ve Cumhuriyet Mahalleleri).

 

B- Vezirhan Beldesi, Kayabeli ve Medetli Köyleri tapulama sahasında Sakarya Nehri Kıyısında Paşalar Boğazı Mevkii Doğal Sit Alanı.

 

C- Bozüyük İlçesinde ; 

 

Karasu Deresi  Kaynağı ve Vadisinde 1’er adet 1. ve 3. Derece Doğal Sit alanları bulunmakta olup bunlar;

• 1.Derece Doğal Sit Alanında bulunan Orman Mülkiyeti dışındaki taşınmazlar.

          (Bozalan ve Karaağaç köylerinde)

 

• 3. Derece Doğal Sit Alanında bulunan Orman Mülkiyeti dışındaki taşınmazlar.

         (Bozalan, Karaağaç, Saraycık, Çaydere ve Kapanalan köylerinde)

 

 

D- Söğüt İlçesinde,  

       

        Geçitli Köyü, Öğlenarası Mevkiinde 1.Derece Doğal Sit bulunmaktadır.

 

      Toplamda, 4 ayrı mevkide 10 adet Doğal Sit alanı mevcuttur. 

8)   Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisinin gerçekleştirilmesine dair iş ve işlemleri yürütmek, uygulamaların tahsis şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek,

 

9)  Korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların tahsis, kullanım izni, kiralama ve işletme işlemlerini yürütmek, denetlemek ve takibini yapmak,

 

10) Korunan alanlarda ve doğal sit alanlarında çevre eğitimi ve bilinçlendirme konularıyla ilgili   iş ve işlemleri yürütmek,

 

11) Askı süresi içinde planlara yapılan itirazları teknik görüşü ile birlikte Bakanlığa sunmak, 

 

12) İmar durumu hakkında bilgi edinilmesine yönelik başvuruları sonuçlandırmak, mevzuata aykırı yapı ve uygulamalarla ilgili gerekli yazışmaları yapmak, 

 

13) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yapı yasağı getirilen özel mülkiyete ait taşınmazların, hazine taşınmazlarıyla değiştirilmesine (trampa) ya da kamulaştırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 

14) Kara ve deniz alanları, tür ve habitat, yönetim planı, su kaynakları, enerji, Sosyo-ekonomik yapı, katı atık yönetimi ve benzeri konularda gerçekleştirilecek her türlü proje ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, gerektiğinde kontrollük, hak ediş ve kabul işlemlerini yapmak, 

 

15) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde gerekli değerlendirmeleri ve gerekirse arazi incelemelerini yapmak ve inceleme raporu hazırlamak, hazırlanan inceleme raporunu TVK Bölge Komisyonuna intikalini sağlamak, 

 

    .   Eskişehir TVK  Bölge Komisyonunda Tescil Onayı Bekleyen:

ANIT AĞAÇLAR: 

          -  İnhisar İlçesi Harmanköy Köyü, Mihalgazi Türbesi 2 adet Meşe Ağacı,

          -   Merkez İlçesi, Pelitözü Köyünde 1 adet Çınar Ağacı,

TABİAT VARLIKLARI :  Gölpazarı İlçesi, Büyükbelen Köyü Ortadağ Tepe Mevkiinde 1 adet Mağara, 

 

16) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında Bakanlıkça yapılacak yatırım projeleriyle ilgili kontrollük işlemleri, hakediş ve kabul işlemlerini yapmak,

 

17) Plan hükümleri doğrultusunda her türlü taş, kum, çakıl, maden ocakları ile yeraltı ve yüzeysel içme suyu kaynaklarının kullanımına ilişkin görüş vermek,

 

18) Aşağıda verilmekte olan projelerin içerisinde bulunmak, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak;

 

       - Kara alanları ve deniz alanları biyolojik çeşitlilik araştırma projeleri,

       - Tür ve habitat araştırma , koruma ve izleme projeleri,

       - Yönetim planı hazırlama projeleri, katı atık yönetimi,

       - Su kaynakları araştırma projeleri, su kalitesi izleme projeleri,

       - İyi tarım uygulamalrına yöçnelik araştırma ve uygulama projeleri,

       - Yenilenebilir enerji projeleri, araştırma , izleme ve planlama çalışmalarını CBS ortamına aktarılması projeleri,

       - Sosyo-ekonomik yapının araştırılmasına yönelik projeler,

 

19)  Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.