Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
ÇED Kapsam Dışı Başvuru Süreci

 

  ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA BAŞVURU YAPACAKLARIN DİKKATİNE

 

          25.11.2014 tarih ave 29186 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II kapsamında yer almayan ve herhangi bir surette bu durumunu belgelemek isteyenlerin (Muafiyet veya Kapsam Dışı Yazısı Almak İsteyenlerin) Müdürlüğümüze yapacağı muafiyet başvurusu için aşağıda belirtilen hususlar yerine getirilmelidir.

1- İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüze hitaben yazılacak dilekçe (EK-I) 

2- Bilgi Formu örneği (EK-II) doldurulup Müdürlüğümüze Müracaat yapılır.

Yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan dilekçe ve bilgi formu kapsamında başvuru Müdürlüğümüzce incelenecek ve başvuru sahibine posta ile “Geçici Referans Numarası” ve Erişim Kod Numarası” içeren yazı gönderilecektir.

Proje sahibinin “Geçici Referans Numarası” ve Erişim Kod Numarası” ile http://eced.csb.gov.tr internet sayfasındaki “Muafiyet Başvuru Takip” modülünden projeye dair bilgi ve belgeler ile birlikte (EK-III) 'te  yeralan belgeleri sisteme yüklemesi ve sisteme yüklenen bilgi ve belgelerin asıllarının Müdürlüğümüze dilekçe ekinde göndermesi gerekecektir.

Başvurunun uygun olması durumunda muafiyet yazısı proje sahibine posta ile gönderilecek, aynı zamanda sisteme de elektronik olarak yüklenecektir. Başvurunun uygun olmaması durumunda ise aynı yol ile iade edilecektir.